2017. ápr. 3.

Enni vagy nem enni?

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok étkezési szabályai

Kép:FB/Life is
Talán furcsa, de tény, hogy Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve nyolc részletes étkezési szabályt is tartalmaz, melyek a négy hétre osztott lelkigyakorlat harmadik hetében kerülnek elő. De miért nem rögtön az elején? Lehetséges, hogy véletlenül kerültek erre a meglepő helyre? Egyáltalán miért tartotta fontosnak Ignác, hogy – az inkvizíció által amúgy is gyanúsan kezelt – könyvében arra is kitérjen, hogy miként tartsunk rendet az étkezésben?

„Ellenkormányzás” az étkezésben
A könyv úgy tekint a lelkigyakorlatot végző emberre, mint aki képes párbeszédbe lépni Istennel, s nemcsak intellektusa, fantáziája, lelke van, hanem testben is él. Ignác a lelkigyakorlatok során végig a teljes embert tartja szem előtt, hiszen a lelki történéseknek egy sor szomatikus kísérőjük is van: szorongás, szomorúság, aluszékonyság vagy álmatlanság, oldottság, levertség stb. Az ima testhelyzetei is változatosak: a 73–90. pontok említik például a térden állva, földre borulva, hanyatt fekve, ülve vagy állva vagy épp teljes sötétségben végzett imát, illetve a sétálva zajló reflexiót is. Ignác megkülönbözteti a mértékletességet és a vezeklést, és a szükséges alvásidőre is felhívja a figyelmet. Az étkezési szabályokat a lelkigyakorlat elején még nem fejti ki bővebben, erre csak könyve második felében, a harmadik hét szemlélődéseinek végén, a 210–217. pontokban kerít sort. Nem véletlen szerkesztési hiba, hogy épp ide kerültek ezek a szabályok. A négyhetes lelkigyakorlat dinamikájában a harmadik hét az utolsó vacsora felidézésével kezdődik, és Krisztus Urunk sírba tételéig tart. A drámai hét során az imák alatt a lelkigyakorlatozó nagyon mély kapcsolatba kerülhet a szenvedő Krisztussal, hiszen azt a kegyelmet kéri tőle, hogy együtt szenvedjen vele. Ha valakinek rendezetlenség van az étkezésében, akkor ezen a – lelkileg igencsak megterhelő – héten testi problémák jelenhetnek meg. A szenvedésben való részvétel például a „stresszevőkből” falási rohamokat válthat ki. Vannak olyan lelkigyakorlatozók, akik épp ellenkezőleg, egy falatot sem tudnak magukhoz venni ilyenkor. Ezért ide kerültek az étkezési szabályok, hogy betartásukkal ellensúlyozni lehessen az étkezési rendetlenségeket, s ezáltal tartósan a mély imában, a szemlélődésben lehessen maradni, minden érzék használatával. A rendezett étkezés segíti a lelki éberséget. Az étkezési szabályok betartásának célja tehát magának a „lelki gyakorlatnak”, az imának a biztosítása, egyfajta „agere contra”, ellenkormányzás, nem pedig valamiféle vezeklés. A hangsúly a mértékletességen van. Ez visszavezet bennünket a Lelkigyakorlatos konyv első pontjához, mely leírja: „lelkigyakorlatnak mondható minden tevékenység, amely a lelket előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miután azokat eltávolította, keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze, és a lélek üdvösségét elnyerje”. Szent Ignác étkezési szabályai végső soron azt támogatják, hogy a lelkigyakorlatozó képes legyen folyamatosan szabad döntéseket hozni Isten akarata irányában.
Tornya Erika RSCJ

A teljes cikk elolvasható A Szív 2017.03. számában
http://asziv.hu/archivum/2017/marcius/forrasok/enni-vagy-nem-enni

2017. márc. 21.

Isten hozott!

A közelmúltban egy fiatal nő kezdte el a jelölt idejét a közösségünkben. Vele együtt  négy fiatal nő készül a szerzetesi életre közösségünkben.
Hálát adunk érte!
Kísérjétek őt imával útján, s minket is, hogy jó befogadó közeg lehessünk számára!

A képen a négy jelölt látható, az őket kísérő jelöltmesternővel :-)
(Ha valaki nem tudja értelmezni, mit jelent, ha valaki elkezdi a jelölt időt, itt egy kis magyarázat a számára: ha egy fiatal nő, aki megfelel minden kritériumnak, amit rendünk megkíván rendbe lépés előtt, s felvételt nyer a jelöltségre, akkor két évre beköltözik a közösségbe, megtartja az addigi munkáját, s bekapcsolódik a közösségi életünkbe. Ha ezen időszak végén kéri a novíciátus elkezdését, s a rend is támogatja ebben, akkor két évre abbahagyja a külső munkákat, s elköltözik a novíciátusba (ami jelenleg Lyonban van). A novíciátus végeztével tesz első fogadalmat, s kap a Tartományfőnöknőtől egy megbízatást, küldetést, hogy melyik közösség tagja legyen, milyen apostoli munkát végezzen (mit tanuljon még, ha szükséges).)

2017. márc. 8.

Gyújtópont


Kép: Ellen Vercammen google+


Ez az, ami számomra ritkán ily világos és érezhető:
A világ annyira tele van Istennel.
Mintha a dolgok minden pólusából az Ő jelenléte áradna felénk.
De gyakran vakok vagyunk.
A szép és a rossz órák fogságában maradunk
és nem jutunk el addig a gyújtópontig,
melyben maga Isten áramlik ki.
Így van ez a szépséggel és a nyomorral is.
Minden az Istennel való találkozást ünnepli,
és az imádó, önátadó választ várja.
Ebben annak a megengedése a művészet és feladat, hogy ezek a
felismerések és kegyelmek állandó tudatossággá és hozzáállássá váljanak.
Ekkor válik az élet szabaddá abban a szabadságban, amit mindig is kerestünk.
Alfred Delp SJ

2017. márc. 6.

A házasságtörő asszony2017. Nagyböjt

Sieger Köder: Menj és többé ne vétkezzél


Negyven napos készülődésünk segítéséhez János evangéliumából a házasságtörő asszony (Jn 8,1-11) történetét választottam.

Az előttünk álló negyven napban arra készítjük a szívünket, hogy a Megváltóval találkozzon és egyesüljön Húsvét szent ünnepén. Az előkészület egyik segítője a lelki megtisztulás, megújulás. A történet ebbe a belső útba enged bepillantani, mégpedig Jézus oldaláról és reményeim szerint segítséget ad ahhoz is, hogy igaz találkozásunk legyen Megváltónkkal.

Olvassuk el a János evangéliumának szövegét.

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket.  Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre,  és így szóltak hozzá: "Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték.  Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?"  Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön.  De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: "Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön,  ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal.  Jézus fölegyenesedett és megszólította: "Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?"  "Senki, Uram" - felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"

A történet megmutatja Jézus magatartását a bűnös emberhez és ezen keresztül lényegét is feltárja. Ezért, most elsősorban Jézus cselekvéseit emeltem ki és ezek mélyebb értelmének feltárására törekszem, amelyek hozzánk emberekhez is mélységesen kapcsolódnak. Melyek ezek?

"kiment, újra megjelent, leült, tanított, lehajolt, írni kezdett, fölegyenesedett, mondta, újra lehajolt, tovább írt, ott maradt, fölegyenesedett, megszólította, mondta"

Kiment az Olajfák hegyére. Nagyon szűkszavú megjegyzés, mégis fontos. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus gyakran visszahúzódik az Olajfák hegyére. Kilép Jeruzsálem forgatagából, távolságot vesz a nap történésitől. Most mégis kicsit más a helyzet. Evangéliumi szakaszunk előtti versek már beszámolnak arról, hogy Jézusról erősen különböző vélemények alakultak ki. Megjelenik a lelkesedés és rosszindulat, hit és kétkedés, a melléállás és elutasítás, harag. Mindez Jézusra is hathatott. Válaszul a mozgalmas és érzésekkel teli napra Jézus csöndes helyre vonul. Ez nem csupán fizikai távolságvételt jelent, hanem azt is, hogy figyelmének irányultsága is megváltozik. Eddig az emberek felé fordult, az Olajfák hegyén egyedül az Atya felé.

A hegyen töltött éjszaka az Atyával való együttlét időszaka. Ebben a kapcsolatban, és ezen a kapcsolaton keresztül értelmezi Jézus mindazt, amit megélt. Ezáltal találja meg belső hozzáállását a történésekhez. Figyelmét az Atyára fordítja, és benne és általa tudja megtalálni az ellentmondásos események igaz olvasatát: az élet esélyét, lehetőségét veszi észre bennük.

Ma az ilyen visszavonulást reflexiós időnek nevezzük. Ez az, amikor teret és időt teremtünk arra, hogy Isten szemével nézzünk rá a bennünket ért eseményekre, és az általuk keltett érzésekre.

Ez után az éjszaka után újra megjelent a templomban. Jézus újból kész arra, hogy a nép között legyen, annak ellenére, hogy előző nap igen forrongó volt a hangulat személye és tanítása miatt mind a nép mind pedig a farizeusok és a főpapok között. Az Atyával töltött éjszaka után találkozásokra nyitottan látjuk őt viszont. A nyitottság elfogadásra, befogadásra tesz képessé és persze a sebezhetőséget is magában hordozza. Mindezt Jézus újból vállalja.

Jézus nyitott hozzáállása a valósághoz számunkra is egy meghívás arra, hogy tanuljunk tőle, hogyan tudhatunk nehéz vagy igaztalan helyzetekbe újból nyitottan jelen lenni.

Jézus fenntartások nélkül vállalta a közösséget a néppel. Leült közéjük. Félelem nélkül megmutatta magát és vállalta a közelséget mindenkivel. Az, aki leül, nem arra készül, hogy elfusson, hanem, hogy jelen legyen abban, ami éppen történik. Jézus magabiztos volt és ezért biztonságot sugárzott.

Olykor előfeltevéseink, félelmeink teljesen megbénítanak, menekülésre késztetnek, vagy agressziót váltanak ki belőlünk. Egyik sem segíti a valóság érzékelését és így a kapcsolat létrejöttét sem.

Jézus azonban nyitottsága és elfogadása által képes volt arra, hogy újból tanítsa őket. Megossza velük mindazt, ami számára fontos, azaz közvetítse Isten országát.

Nagy fordulatot vesz a történet akkor, amikor megjelennek az írástudók, a farizeusok és a vádlott. Jézus meglepően reagált. Egyszerűen lehajolt és írni kezdett a földön. Számomra szimbolikus jelentése van ennek a mozdulatnak. Jézus még mélyebbre megy az emberi valóságban. Az esemény és a szavak alámerül. A lényeget látja, és azt érinti: porból lettünk, törékenyek, bűntől sebzettek vagyunk. Az alaphoz ér, és majd ebből válaszol a faggatóinak.

Nagyböjtben sebzettségünk, bűnösségünk felismerésére meglephet bennünket. Mi hogyan fordulunk gyarló ön magunkhoz? Kihez fordulunk?

A lehajolt, igazságot érintő Jézus a további faggatásokra fölegyenesedett. Ekkor jelenik meg isteni ereje. Rendeződésre bírja a kaotikus állapotot. Azt a zavaros helyzetet, ami térben és időben sűrítve megjelenik: a bűn következményeit, a megvetést, a lenézést, a szégyent, felháborodást, az ítélkezést, a gúnyt, értetlenséget, mindazt, ami életet vesz el.

Mondta nekik: "az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek". Csupán egy mondatot szól. Létünk alapigazságát. A valóságot, hogy a bűntől sebzettek vagyunk. De a mondata nem megszégyenítő, hanem meghívó. Arra hívja a farizeusokat, hogy kerüljenek kapcsolatba saját szívükkel. Amikor ez létrejött tetteik is megváltoztak.

Ha mi is kapcsolatba kerülünk a szívünkben élő Igazsággal, aki maga az Isten, tetteink meg fognak változni.

Jézus újra lehajolt. Ebben az újbóli lehajlásbanJézus másik isteni oldala, az irgalmasság mutatkozik meg. Nem ítélkezik az ítélők fölött. Nincs erőszak. De bízik a bennük rejlő jóban, ami képes szavaira megmozdulni.

Tovább írt. Újból érinti az emberi valóságot az irgalom életadó erejével.

Jézus fölegyenesedik, láthatóvá teszi az irgalmat az igazság mellett. Ezzel meghív bennünket is arra, hogy az igazságot irgalommal újraírjuk.

Ezt szavakba is foglalja, nyomatékosítja: mondja:

Asszony hol vannak, akik vádolnak téged?

Senki sem ítél el?

Én sem ítéllek el.

Jézus ezzel a mondatával testi és lelki szempontból is új életet ad az asszonynak, és ezzel istenközpontúvá teszi őt. Ezért kéri Jézus az asszonytól bizalommal:

Menj, és többé ne vétkezzél!

A böjti időszaka ezt a testi, lelki új életet ajánlja fel nekünk is. Merjünk hát Jézus közelébe kerülni!

Csókási Anna RSCJ

2017. febr. 1.

Megszentelt Élet napja

Kép: palverlag.de


Hétfőn a BONUM TV vendége volt két Sacré Coeur nővér (Csókási Anna és Heim Kata), a beszélgetés érdekes, érdemes megnézni azoknak, akik nem látnak tisztán a jövőjük kapcsán.

http://bonumtv.hu/a-szent-sziv-lelkisege/


Merre tovább?

                                                               Egyénileg kísért 
Szent Ignác-i hivatástisztázó lekigyakorlat
 2017. március 15-19, 
Sacré Coeur nővérek Forrás Lelkiségi Központja (Bp, Mese u. 11-13.). 
Kísérők: Tornya Erika RSCJ és Heim Katalin RSCJ
Jelentkezés, bővebb infók: március 12-ig: hivatasrscj@gmail.com
Kép forrása: FB/Life is

2016. dec. 27.

Gyertek!


Hivatástisztázó kurzus a Sacré Coeur nővérekkel 2017

Időpontok szombatonként 9 -20 óra között:
január 7.
február 11.
március 11
április 8.
április 29.
Lelkigyakorlat: május 19-21. (az utolsó alkalom egyénileg kísért hivatástisztázó lelkigyakorlat).

Azokat a 24-35 éves lányokat várjuk, akik azt szeretnék eldönteni, hogy van-e szerzetesi hivatásuk.
Helyszín: 1121 Budapest, Zugligeti út 87. Vidékiek számára korlátozott számban szállást tudunk biztosítani.
Mivel a program elemei egymásra épülnek, csak azok jelentkezzenek, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon részt vesznek.
Jelentkezés 2017. január 4-ig a hivatasrscj@gmail.com mail címen. A jelentkezést személyes beszélgetés követi.


"Ne téblábolj a parton, vesd magad a folyóba! A Lélek sodrásában biztonsággal eljutsz a kikötőbe." – Barat Szent Magdolna Zsófia, a Szent Szív Társaság alapítónője